بایگانی بخش فایل سخنرانی نوزدهمین وبینار انجمن آمار ایران