بایگانی بخش فایل سخنرانی سیزدهمین وبینار انجمن آمار ایران