بایگانی بخش سال ۱۳۹۸

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ -

سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ -

اولین سمینار استنباط شواهدی

اولین سمینار استنباط شواهدی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ -

نهمین سمینار آمار و احتمال فازی

نهمین سمینار آمار و احتمال فازی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ -

دومین سمینار علوم‌ ریاضی و چالشها

دومین سمینار علوم‌ ریاضی و چالشها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ -

سمپوزیوم توسعه و روشهای تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغر

سمپوزیوم توسعه و روشهای تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغز

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ -

ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن