انجمن آمار ایران- هفتمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ نیا
هفتمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا هفتمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/31 | 
هفتمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ نیا
سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، دانشگاه حکیم سبزواری ۱۴۰۰
برگزیدگان:
  1. آقای دکتر علی آقامحمدی، عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه زنجان

  2.  آقای دکتر حسین حق‌بین، عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

  3. سرکار خانم دکتر مریم کلکین‌نما، عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه صنعتی اصفهان

  4. سرکار خانم دکتر مینا نوروزی راد، محقق پسادکتری در دانشگاه Nova Universiade de Lisboa

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find-1.508.864.fa.html
برگشت به اصل مطلب