انجمن آمار ایران- کووید ۱۹
Pitting the Gumbel and logistic growth models against one another to model COVID-19 spread Pitting the Gumbel and logistic growth models against one another to model COVID-۱۹ spread

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.413.772.fa
برگشت به اصل مطلب