انجمن آمار ایران- فایل سخنرانی وبینار مقیاس و انواع آن‌ها و شاخص‌های مرکزی
فایل سخنرانی وبینار مقیاس و انواع آن‌ها و شاخص‌های مرکزی فایل سخنرانی وبینار مقیاس و انواع آن‌ها و شاخص‌های مرکزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/12 | 
سخنرانی آقای دکتر یونس کریمی فردین‌پور
۱-بخش اول
۲- بخش دوم
۳-بخش سوم
۴- بخش چهارم

سخنرانی آقای دکتر طاهریون
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.351.681.fa
برگشت به اصل مطلب