انجمن آمار ایران- دومین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا
دومین دوره جایزه دکتر بزرگ‌نیا دومین دوره جایزه دکتر بزرگ‌نیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/13 | 
دومین دوره جایزه دکتر بزرگ‌نیا
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شهریور ۱۳۹۵
برگزیدگان:

۱- آقای دکتر نبز اسمعیل‌زاده عضو هئیت علمی دانشگاه کردستان
۲- آقای دکتر محمد خراشادیزاده عضو هئیت علمی دانشگاه بیرجند
۳- آقای دکتر داود فربد عضو هئیت علمی دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان
۴- آقای دکتر محمد آرشی عضو هئیت علمی دانشگاه شاهرود
۵- آقای دکتر حسین باغیشنی عضو هئیت علمی دانشگاه شاهرود

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.219.467.fa
برگشت به اصل مطلب