آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن

آئین‌‏نامه‌ی انتخابات اعضای هیأت مدیره­‌ی انجمن آمار ایران
 

این آئین‌نامه در قالب مفاد اساسنامه­‌ی انجمن آمار ایران برای برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره انجمن تدوین می‌شود.  در این آئین­‌نامه منظور از  انجمن "انجمن آمار ایران" و " کمیته " کمیته انتخابات اعضای هیأت مدیره انجمن" است.
ماده­ ۱: مجمع عمومی انجمن برای برگزاری انتخابات و تعیین اعضای هیأت مدیره انجمن در جلسه­‌ی عادی خود، کمیته‌ای شامل پنج نفر از میان اعضای پیوسته انجمن به نام کمیته انتخابات برمی­‌گزیند.
ماده ۲: نخستین جلسه­‌ی کمیته ۱۰ ماه قبل از زمانی که مجمع عمومی عادی بعدی برگزار شود، برگزار می­‌گردد. در این نشست اعضای کمیته از میان خود یک نفر را به عنوان مسئول کمیته انتخاب می‌کنند. مسئولیت تدوین و امضای دعوت­نامه‌ها، مکاتبات، گزارش‌ها و اداره جلسات با مسئول کمیته است.
ماده ۳: جلسات کمیته با حضور دست کم سه نفر (که یک  نفر آنان لزوماً مسئول کمیته خواهد بود) رسمیت می‌یابد. در هر حال تصمیمات با رأی مثبت دست کم سه عضو اتخاذ می­‌شود.
ماده ۴:  تاریخ دقیق اقدام‌های کمیته بر حسب برنامه زمانی قید شده در این آئین‌نامه در اولین جلسه تعیین می‌گردد.
ماده ۵: دبیرخانه انجمن روز قبل از اجرای هر یک از مراحل انتخابات، مشخصات اعضای پیوسته انجمن را در درگاه انجمن تکمیل و نهایی نموده مراتب را به اطلاع مسئول کمیته می­رساند. مسئول کمیته قبل از شروع هر یک از مراحل انتخابات، فهرست اعضای پیوسته‌­ی انجمن را برای آن مرحله تثبیت نموده و بخش انتخابات درگاه  انجمن را فعال می­سازد.
تبصره ۱: دبیرخانه انجمن رمز عبور بخش انتخابات درگاه انجمن را در اختیار مسئول کمیته قرار می­دهد. مسئول کمیته می­تواند از فردی با مهارت کافی در امور رایانه و مستقل از دبیرخانه انجمن برای انجام امور فنی بخش انتخابات درگاه انجمن استفاده نماید.
 ماده ۶: مسئول کمیته با نظر اعضاء و با استفاده از امکانات دبیرخانه­‌ی انجمن طرحواره­ای شامل مسئولیت‌های اعضای هیأت مدیره، مواد و فرازهایی از اساسنامه­‌ی انجمن و این آئین‌نامه را طبق آخرین اطلاعات موجود به همراه لیست اسامی تمام اعضای واجد شرایط نامزدی انتخابات تهیه و از طریق درگاه انجمن برای اعضای پیوسته­‌ی انجمن ارسال و از ایشان خواسته می­شود حداکثر هفت نامزد واجد شرایط را برای عضویت در هیأت مدیره دوره بعد از طریق درگاه انجمن تا زمان معینی (حداکثر ۸ ماه قبل از مجمع عمومی) معرفی کنند.
ماده ۷: کمیته فهرست اسامی نامزدهای معرفی شده را به ترتیب کاهشی تعداد آراء مرتب می‌کند و ۱۴ نفر افراد واجد شرایط را از بالای فهرست به عنوان نامزدهای دوره­‌ی بعد برمی‌گزیند.
ماده ۸:  مسئول کمیته با ارسال نامه‌یکتباً از نامزدها می­خواهد تا با اعلام موافقت با نامزدی خود زندگینامه و برنامه‌­های مورد نظر خود را طبق فرمی که انجمن ارسال می­نماید با پست الکترونیک به کمیته بفرستند.
تبصره ۱: چنانچه تعداد افرادی که با نامزدی خود موافقت می‌کنند از ۱۴ نفر کمتر باشد، مسئول کمیته به ترتیب با سایر نامزدهای واجد شرایط مندرج در فهرست مذکور در ماده۷  جهت جلب رضایت آنها برای نامزدی مذاکره کرده و به این‌صورت ، فهرست ۱۴ نفری نامزدهای نهایی را تکمیل می‌کند.
تبصره ۲: قبل از اجرای مفاد ماده ۸ مسئول کمیته موظف است گزارش پیشرفت کار انتخابات را در اختیار رئیس انجمن قرار دهد.
ماده ۹: مسئول کمیته حداکثر تا ۵ ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی جزوه­‌ی شامل فهرست نهایی الفبایی نامزدها همراه با زندگینامه­‌ی علمی و برنامه‌های موردنظر آنان را از طریق درگاه انجمن در اختیار اعضای پیوسته انجمن قرار داده و در خواست می­نماید حداکثر ۷  نفر از بین ۱۴ نفر نامزد انتخابات را ظرف مدت دو هفته انتخاب و از طریق بخش انتخابات درگاه انجمن ارسال نمایند.
ماده۱۰: طبق ماده ۱۲ اساسنامه کمیته­‌ی انتخابات حداکثر ۳ ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی در جلسه­ای فهرست اسامی و گزارش تولید شده در بخش انتخابات درگاه انجمن از آرای ماخوذه را قرائت و صورتجلسه­‌ی نهایی که متضمن تعداد آراء اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، باشد را تنظیم و به امضای افراد حاضر در جلسه می‌رسد. هفت نفر دارای بیشترین آرا به عنوان اعضای اصلی و دو نفر نیز به عنوان اعضای علی‌البدل محسوب می‌شوند.
تبصره ۱:  تعداد پاسخ‌های رسیده باید حداقل نصف به علاوه یک تعداد کل اعضای پیوسته انجمن (در زمان شروع رأی‌گیری) باشد، درغیراینصورت لازم است کمیته انتخابات برای پیگیری با کلیه اعضایی که فرم رأی خود را ارسال ننموده‌اند از طریق بخش انتخابات درگاه انجمن تماس برقرار نماید و تقاضا نماید ظرف مدت یک هفته اقدام نمایند. در صورت نیاز این زمان تا یک هفته دیگر قابل تمدید است.
تبصره ۲: :  هر نامزد برای عضویت در هئیت مدیره لازم است حائز آرای حداقل نصف به علاوه یک رأی دهندگان گردد.  چنانچه تعداد اعضا برای تکمیل هیأت مدیره، آرای لازم را کسب ننمایند انتخاب آنان از بین دو برابر تعداد مورد نیاز دارای بیشترین رأی از نامزدهای باقیمانده به همان صورت توسط کمیته انتخابات انجام شود. سپس اعضای هئیت مدیره مورد نیاز  بترتیب آراء ماخوذه با اکثریت رای معرفی شوند.
تبصره ۳: کمیته­ انتخابات کلیه مکاتبات لازم و رای­گیری را از طریق بخش انتخابات درگاه انجمن انجام می­دهد. 
 

تبصره ۴: اگر به دلیل عدم همکاری اعضای پیوسته انجمن، کمیته به هیچ وجه نتواند مراحلی از انتخابات را بر اساس این آئین‌نامه به پایان برساند، لازم است مراحل تکمیلی انتخابات در مجمع عمومی مطابق با اساسنامه انجمن انجام شود.
ماده ۱۱: مسئول کمیته صورتجلسه و گزارش کار کمیته شامل اسامی نفرات برگزیده اصلی و علی­‌البدل هیأت مدیره جدید همراه با تعداد آرای آنها را به مجمع عمومی عادی انجمن ارائه می­‌نماید. پس از تأیید مجمع عمومی هیأت مدیره جدید رسمیت می‌یابد. گزارش فوق در اولین خبرنامه برای اطلاع کلیه­‌ی اعضا چاپ می‌شود.
 این آئین­‌نامه در ۱۱ ماده و ۷ تبصره بازنگری و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳به تصویب نهایی مجمع عمومی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین آئین‌نامه­‌ی قبلی گردید.


دفعات مشاهده: 18304 بار   |   دفعات چاپ: 1599 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 308 بار   |   0 نظر