آیین‌ نامه جایزۀ دکتر جواد بهبودیان

آیین‏  نامه جایزۀ دکتر جواد بهبودیان

 

مقدمه

جناب آقای دکتر جواد بهبودیان، استاد پیشکسوت دانشگاه شیراز، در زمرۀ معدود افراد شاخص علم آمار در کشور هستند که تقریباً نزدیک به نیم قرن، صبورانه در راه اعتلای جامعۀ آماری، ترویج و گسترش علم آمار در دانشگاه ها و تربیت آماردانان، تلاش مجدانه ای داشته اند. به منظور تجلیل از مقام علمی و به پاس خدمات ارزندۀ این استاد و نیز تشویق پژوهش های اصیل آماری در بین جوانان کشور، به پیشنهاد جمعی از شاگردان و دوستداران ایشان، انجمن آمار ایران بر آن شد که با حمایت خیرین و پشتیبانی مسئولین کشور، "جایزه ای" را تحت عنوان "جایزۀ دکتر جواد بهبودیان"، هر ۲ سال یک بار در اختتامیۀ "کنفرانس آمار ایران" به برترین نویسندگان مقالات از میان محققین جوان اهدا نماید. پیرو این تصمیم و با تصویب انجمن آمار ایران، مقدمات اعطای جایزه فراهم شد. سرمایۀ اولیۀ این جایزه از محل کمک های بخش آمار دانشگاه شیراز و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران تأمین شد. در این آئین نامه برای اختصار، انجمن آمار ایران، "انجمن"، هیئت مدیرۀ انجمن، "هیئت مدیره" و هیئت اُمنای جایزه، "هیئت امناء" نامیده می شوند.

مادۀ ۱: هدف

به منظور تجلیل از خدمات ارزنده و مقام علمی استاد فرزانه، جناب آقای دکتر جواد بهبودیان، و تشویق محققین جوان زیر ۴۰ سال علم آمار، انجمن آمار ایران جایزه ای با عنوان "جایزۀ دکتر جواد بهبودیان" اعطا می کند.

ماده۲: هیئت اُمنا

هیئت امنا، مرکب از خزانه دار انجمن، پنج نفر از اعضای انجمن و یک نفر از اعضای هیئت علمی بخش آمار دانشگاه شیراز، به صورت افتخاری و برای یک دورۀ سه ساله، پس از مشورت با اعضای دورۀ قبل، توسط هیئت مدیره انتخاب می شود.

تبصرۀ ۱

در هر دوره، سه یا چهار نفر از اعضای هیئت امنا از بین اعضای دورۀ قبل و سایر اعضای جدید انتخاب خواهند شد. یک فرد نمی تواند بیش از دو دورۀ متوالی، عضو هیئت امنا باشد.

تبصرۀ ۲

هیئت امنا در نخستین نشست دورۀ مربوط به خود، که به دعوت رئیس انجمن آمار ایران تشکیل می شود، یکی از اعضا را به عنوان دبیر و فرد دیگری را به عنوان منشی هیئت انتخاب می کند.

تبصره ۳

جلسات هیئت امنا با حضور بیش از نصف کل اعضا رسمیت یافته و تصمیمات بر اساس حداقل ۳/۲ حاضرین اتخاذ می شود.

تبصرۀ ۴

ادارۀ جلسات، ثبت و نگهداری صورت جلسات و سایر اوراق لازم به عهدۀ منشی و انجام مکاتبات مربوط، پیگیری امور اداری و اجرایی به عهدۀ دبیر هیئت امنا است.

تبصرۀ ۵

در صورت انصراف یا عدم شرکت هر عضو هیئت امنا در سه جلسۀ متوالی، هیئت مدیره با مشورت با هیئت امنا می تواند با معرفی و تایید هیئت مدیره نسبت به جایگزینی عضو مذکور اقدام نماید.

   مادۀ ۳: وظایف هیئت امنا

۳-۱ تدوین معیارها، فرایند داوری و  نظارت بر اهدای جایزه.

۳-۲ تلاش برای تقویت منابع مالی به منظور تأمین هزینه ها، از طریق ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی و ترغیب آنان برای کمک به تداوم و اعتلای سطح اعطای جایزه.

۳-۳  تصمیم گیری در موردقبول هدایا.

۳-۴  تعیین نوع، میزان و نحوۀ اعطای جایزه.

۳-۵  تدوین و تصویب فرم ها، امتیاز بندی ها و دستورالعمل های مربوط.

۳-۶ ارائه گزارش، شامل فرایند انتخاب برندگان جوایز و برآورد هزینه ها، به هیئت مدیره برای اطلاع.

۳-۷  هماهنگی با هیئت مدیره و کمیتۀ برگزاری کنفرانس برای برگزاری شایستۀ مراسم اعطای جایزه.

۳-۸  انجام اقدام های لازم با توجه به اهداف و مفاد اساسنامۀ انجمن و این آیین نامه

۳-۹  تدوین دستورالعمل های اجرایی و ارسال به هیئت مدیره برای تأیید. 

۳-۱۰ پیشنهاد مواردی که در این آئین نامه دیده نشده به هیئت مدیره برای بررسی و تائید.

مادۀ ۴: روش انتخاب برندگان جوایز

   هیئت امنا بر اساس معیارها و با استفاده از فرم ها، امتیازبندی ها و دستورالعمل های موضوع بندهای ۳-۱، ۳-۴ و ۳-۵  نسبت به انتخاب برندگان اقدام و حداقل دو ماه قبل از برگزاری کنفرانس آنان را به هیئت مدیره معرفی می کند.

ماده ۵: منابع و امور مالی

 ۵-۱ دو حساب ویژه بلندمدت با سرمایه اولیه ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و کوتاه مدت به مبلغ اولیه ۵۰/۰۰۰ ریال نزد بانک پارسیان، شعبه مرکزی به شماره ....... کد شعبه ۱۰۰۱ به نام انجمن افتتاح شده اند که به "جایزه دکتر بهبودیان" اختصاص دارند. برداشت از این حساب ها تنها بر اساس مفاد این آیین نامه مجاز است. مجموع مبالغی که به منظور اعطای هر جایزه هزینه می شود، نباید از ۸۵% موجودی حساب کوتاه مدت مزبور در فاصله زمانی مربوط تجاوز کند.

۵-۲ هزینه های مترتب بر اعطای جایزه توسط دبیر هیئت امنا به هیئت مدیره گزارش می شود. هیئت امنا پس از کسب مجوز هیئت مدیره، مبلغ مصوب جایزه را از حساب کوتاه مدت ویژه جایزه برداشت و هزینه می کند.

تبصره ۶

در ترازنامه مالی که هر دو سال یکبار به مجمع عمومی انجمن ارائه میشود، صورتحساب شامل بدهکاری، بستانکاری و موجودی این دو حساب با ذکر نام جایزه به تفکیک، توسط خزانه دار انجمن، ارائه می شود.

مادۀ ۶

  هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه، با پیشنهاد هیئت ‌‌‌امنا و تصویب هیئت مدیره انجام و متن آن در خبرنامۀ انجمن درج می شود.

ماده ۷

 این‌آیین نامه‌ درشش ماده و شش تبصره در نشست مورخ ۱۳۸۹/۲/۳۰ به تصویب هیئت مدیره رسید و از زمان تصویب لازم الاجرا است.


دفعات مشاهده: 16211 بار   |   دفعات چاپ: 1556 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 272 بار   |   0 نظر