آئین نامه پژوهشنامه انجمن آمار ایران

آیین‌نامه‌ی
« پژوهشنامه انجمن آمار ایران »
نشریه‌ی علمی- پژوهشی انجمن آمار ایران

 فصل اول: مقدمه

به منظور نیل به اهداف انجمن آمار ایران در جهت پیشبرد و ارتقاء امر پژوهش‌های آماری در کشور و با اغتنام از فرصت اعلام سال ۲۰۰۰ به عنوان سال جهانی ریاضیات، انجمن آمار ایران نشریه‌ای علمی- پژوهشی را با نام «پژوهشنامه انجمن آمار ایران» بنیان می‌نهد. عنوان انگلیسی این نشریه:

Journal of Iranian Statistical Society

است که به اختصار JIRSS نامیده خواهد شد. در این آیین‌نامه منظور از هیات مدیره و پژوهشنامه، به ترتیب هیاِت مدیره انجمن آمار ایران و پژوهشنامه انجمن آمار ایران است.
 فصل دوم: مشخصات کلی
ماده۱ـ پژوهشنامه، مجله علمی- پژوهشی انجمن آمار ایران است و به هیچ جمعیت، گروه سیاسی، سازمان و یا صنفی وابسته نیست.
ماده۲ـ پژوهشنامه حاوی مقالات پژوهشی و مروری اصیل در کلیه زمینه‌های محض و کاربردی آمار و احتمال و رشته‌های وابسته است.
ماده۳ـ مقالات پژوهشنامه به زبان انگلیسی است.
تبصره ۱: درج چکیده مقاله به زبان فارسی الزامی است. چنانچه نویسنده مقاله فارسی زبان نباشد, چکیده فارسی توسط سردبیر تهیه می‌شود.
ماده۴ـ پژوهشنامه سالانه یک جلد و در دو شماره بهاره و پائیزه در قطع وزیری به صورت چاپی و الکترونیکی در سطح کشور منتشر می‌شود.
تبصره ۱: طریقه نگارش و ارسال مقالات, جای نوشتن نام هیأت تحریریه و نشانی آنها, رنگ و ظاهر جلد, نحوه شماره‌گذاری و مخفف‌نویسی روی جلد و بالای مقالات, جای قرار دادن نام نویسنده‌(گان) و نشانی آنها, چکیده مقالات و تاریخ دریافت و تجدید‌نظر مقالات, تعداد صفحات و نحوه شماره‌گذاری آن, توسط هیأت تحریریه (که در فصل سوم تعریف خواهد شد) تعیین و تدوین می‌شود.
تبصره ۲: تعداد نسخه‌های چاپی هر شماره توسط سردبیر با هماهنگی دبیرخانه انجمن تعیین می‌شود.
فصل سوم: سردبیر، هیأت تحریریه، مشاوران و وظایف آنها
ماده ۵- یکی از اعضای پیوسته ی انجمن به عنوان سردبیر پژوهشنامه برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.
تبصره ۱: اولین سردبیر پژوهشنامه توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.
تبصره ۲: حدود یکسال به پایان هر دوره سردبیری، هیأت تحریریه ی پژوهشنامه از بین خود یا اعضا ذیصلاح و پیوسته انجمن آمار ایران، حداقل دو نفر را به عنوان سردبیر پژوهشنامه به هیأت تحریریه معرفی می‌کنند تا از بین آنها یک نفر به عنوان سردبیر پژوهشنامه تعیین شود.
تبصره۳: هیأت مدیره می‌تواند در صورت صلاحدید از هیأت تحریریه درخواست پیشنهادهای جایگزین نماید.
تبصره ۴: انتخاب مجدد سردبیر قبلی پژوهشنامه مانعی ندارد.
تبصره ۵: هرگاه سردبیر پژوهشنامه قبل از پایان دوره سردبیری به دلایلی کناره‌گیری کند، تا انتخاب سردبیر بعدی، هیات مدیره یکی از اعضاء هیأت تحریریه را موقتاً مسئول پژوهشنامه کرده و بیدرنگ مقدمات انتخاب سردبیر جدید را فراهم می‌کند. در صورت انتخاب مسئول موقت پژوهشنامه به سردبیری، مدتی که وی مسئول موقت بوده جزو دوره چهارساله سردبیری او محسوب نمی‌شود.
ماده ۶ - سردبیر می‌تواند یک نفر را به عنوان مدیر اجرایی پژوهشنامه با تأیید شورای اجرایی انتخاب کند.
ماده ۷- اعضای هیأت تحریریه مجله از میان افراد پیشنهادی سردبیر و یا سایر پژوهشگران برجسته آماری توسط هیأت مدیره تعیین و منصوب می‌شوند.
تبصره ۱: تعداد اعضاء هیأت تحریریه حداقل ۵ نفر و حداکثر ۹ نفر است.
تبصره ۲: سردبیر عضو هیأت تحریریه است.
تبصره ۳: عضویت در هیأت تحریریه افتخاری است و اعضاء حق هیچگونه استفاده از نام پژوهشنامه یا انجمن را در تبلیغات سیاسی ندارند.
تبصره ۴: حضور اعضاء هیأت تحریریه در جلساتی که به دعوت سردبیر درخواست تشکیل آن می‌شود الزامی است.
ماده۸ـ هیات مدیره به پیشنهاد هیأت تحریریه، می‌تواند هر عضو هیأت تحریریه پژوهشنامه را به یکی از دلایل زیر از عضویت هیأت تحریریه برکنار کند:
        الف- عدول از مقررات این آیین‌نامه ‌
         ب_ عدم حضور در دو جلسه متوالی ‌
         ج_ عدم انجام وظایف محوله
تبصره ۱: فرصت‌های مطالعاتی یا مسافرتهای کوتاه مدت موجب برکناری عضو نخواهد شد.
تبصره ۲: خاتمه عضویت اعضاء هیأت تحریریه پژوهشنامه نباید در نشریات خبری اعلام گردد و فقط نام وی از فهرست هیأت تحریریه حذف می‌شود.
ماده۹ـ سردبیر می‌تواند به منظور ارتقاء کیفیت پژوهشنامه از پژوهشگران برجسته علم آمار داخل و خارج از کشور به عنوان مشاور برای ارزیابی و داوری مقالات استفاده نماید.
تبصره ۱: انتخاب مشاوران به پیشنهاد سردبیر و تأیید هیأت تحریریه انجام می‌شود.
تبصره ۲: هیچ محدودیتی در تعداد اعضاء مشاوران پژوهشنامه وجود ندارد.
ماده۱۰ـ دریافت مقالات تحقیقی از نویسنده(گان)، صدور رسید به نویسنده، ارسال مقاله به دو داور متخصص و جمع‌بندی نظرات داوران به منظور بررسی در هیأت تحریریه از وظایف سردبیر است. تصمیم‌گیری نهایی به هر صورت در هیأت تحریریه انجام می‌شود.
تبصره ۱: سردبیر پژوهشنامه می‌تواند روند داوری هریک از مقالات را به عهده یکی از اعضاء هیأت تحریریه یا مشاوران واگذار کند. این فرد موظف است نتیجه داوری را به سردبیر ارسال کند تا در هیأت تحریریه مطرح و تصمیم‌گیری شود.
 ماده۱۱ـ جلسات هیأت تحریریه با دعوت سردبیر و سه ماه یکبار به صورت حضوری یا مجازی تشکیل می‌گردد.
 تبصره۱: جلسات با حضور حداقل (دوسوم) اعضاء رسمیت می‌یابد.
 تبصره ۲: آرا اعضا در هر صورت محرمانه اخذ می‌گردد.
 تبصره ۳: تصمیمات هیأت تحریریه با اکثریت نسبی حاضران لازم ‌الاجرا است.
تبصره ۴: چنانچه هیأت تحریریه قادر به جمع‌بندی نظرات داوران نباشد، مقاله به داور سومی ارسال می‌گردد و پس از دریافت نظر داور سوم، مجدداً نظرات داوران در هیئت تحریریه طرح و تصمیم‌گیری می‌شود.
ماده۱۲ـ هیچ مقاله‌ای بدون داوری منتشر نخواهد شد و نام داوران محرمانه خواهد ماند.
ماده۱۳ـ در هر جلسه هیأت تحریریه، پس از بحث و تبادل‌نظر تصمیم‌گیری در مورد مقالات به صورت زیر خواهد بود:
            الف- مقالات پذیرفته شده را تعیین می‌کند تا توسط سردبیر یا مدیر اجرایی به نویسنده اعلام ‌گردد. ‌

          ب_ مقالاتی که احتیاج به بازنویسی دارند و موارد اشکال آن ها براساس نظرات داوران، بدون مشخص شدن نام آنان، تعیین می‌شود تا کتباً توسط   سردبیر یا مدیر اجرایی به نویسنده اعلام می‌گردد. ‌

             ج_ مقالات رد شده را تعیین می‌کند تا همراه با نظر داوران و بدون مشخص شدن نام آنان، کتباً توسط سردبیر یا مدیر اجرایی به نویسنده اعلام ‌گردد.
 ماده ۱۴ - کلیه مقالات مصوب برای یک جلد در اختیار سردبیر یا مدیر اجرایی قرار می‌گیرد. وی پس از تهیه مقالات در چارچوب پژوهشنامه، مقاله‌ها را جهت اصلاح نهایی و بازبینی به نویسنده ارسال می‌نماید و به نویسنده حداکثر یک هفته فرصت می‌دهد تا مقاله تایپ شده را تصحیح نموده و عودت دهد.
تبصره ۱: کلیه امور چاپ به عهده سردبیر یا مدیر اجرایی خواهد بود.
تبصره۲: توزیع پژوهشنامه آماده شده، به عهده دبیرخانه انجمن است.
ماده ۱۵ - یک جلد از شماره‌ای که مقاله در آن چاپ شده است مجاناً برای نویسنده مقاله ارسال می‌گردد.
تبصره ۱: نسخ اضافی منوط به پرداخت هزینه از طرف نویسنده است که باید قبل از چاپ مقاله از وی کسب نظر شود.
ماده ۱۶ - هیأت تحریریه موظف است نهایت کوشش خود را در انتشار به موقع پژوهشنامه، تماس با انجمن های علمی داخل و خارج به منظور مبادله نشریات و بالا بردن کیفیت علمی پژوهشنامه به کار برند. هماهنگی کلیه این فعالیت‌ها به عهده سردبیر پژوهشنامه است.
فصل چهارم: امور مالی
ماده ۱۷ - چاپ و انتشار پژوهشنامه با هزینه انجمن انجام می‌گیرد.
تبصره ۱: برای انجام هزینه‌های ضروری پژوهشنامه، تنخواهی از طرف شورای اجرایی در اختیار سردبیر قرار می‌گیرد. سردبیر موظف است صورتحساب هزینه‌ها را به خزانه‌دار انجمن ارائه و تسویه حساب نماید.
 ماده ۱۸ - بهای هر شماره پژوهشنامه و وجه اشتراک سالیانه آن برای غیر اعضاء توسط هیات مدیره تعیین می‌شود و کلیه منافع حاصل از فروش آن به حساب انجمن واریز می‌شود.
 فصل پنجم: راه های تغییر آیین‌نامه
ماده ۱۹- هرگونه تصمیم در موارد پیش‌بینی نشده یا پیشنهادی اعضای انجمن، اعضای هیأت تحریریه و هیأت مدیره منوط به تصویب آن توسط هیأت مدیره است.
ماده ۲۰ - این آیین‌نامه در ۵ فصل, ۲۰ ماده و ۲۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ بازنگری و به تصویب هیأت مدیره انجمن آمار ایران رسید.


دفعات مشاهده: 8940 بار   |   دفعات چاپ: 837 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر