انجمن آمار ایران- نشریات انجمن
کسب رتبه A توسط مجله JIRSS و مجله علوم آماری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۴/۸ | 

AWT IMAGEAWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.99.198.fa
برگشت به اصل مطلب