انجمن آمار ایران- اخبار کارگاه ها آموزشی و میزگردها
همایش روز آمار و برنامه‌ریزی با همکاری مرکز آمار، پژوهشکده آمار و انجمن آمار ایران برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱۳ | 

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.63.296.fa
برگشت به اصل مطلب