انجمن آمار ایران- اخبار کارگاه ها آموزشی و میزگردها
ششمین کارگاه آمار فضایی و کاربردهای آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۱۷ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.63.286.fa
برگشت به اصل مطلب