انجمن آمار ایران- اخبار کارگاه ها آموزشی و میزگردها
سمینارهای تخصصی نیمسال اول سال تحصیلی96-95

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۹ | ارسال‌کننده: جناب آقای دکتر موسی گل‌علی‌زاده | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.63.284.fa
برگشت به اصل مطلب