انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
اولین جلسه کارگروه پیگیری تأسیس شهر علم اولین جلسه کارگروه پیگیری تأسیس شهر علم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/14 | 
اولین جلسه کارگروه پیگیری تأسیس شهر علم تشکیل شد.
اویلن جلسه کارگروه پیگیری شهر علم، با حضور نمایندگان منتخب روسای انجمن‌های علوم‌پایه در روز سه‌شنبه هفدهم دی‌ماه و در محل شورای انجمن‌های علمی تشکیل شد. در این جلسه نظرات شرکت‌کنندگان در مورد نحوه پیگیری تأسیس شهر علم ارائه گردید ونهایتا مقرر گردید که در جلسه آینده هر کدام از اعضای کارگروه نظرات خود را به صورت فایلی ارائه نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.516.fa
برگشت به اصل مطلب