انجمن آمار ایران- اخبار پایگاه
همایش روز آمار و برنامه‌ریزی در دانشگاه یزد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.290.fa
برگشت به اصل مطلب