انجمن آمار ایران- گزارش مسابقه پوستر ۲۰۲۰-۲۰۲۱
گزارش مسابقه پوستر ۲۰۲۰-۲۰۲۱ گزارش مسابقه پوستر ۲۰۲۰-۲۰۲۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/15 | 
گزارش مسابقه پوستر ۲۰۲۰-۲۰۲۱
۱- اطلاعیه‌ها(شماره۱-۴)
۲-داوران مسابقه(اطلاعیه شماره ۵)
۳- نتایج(اطلاعیه شماره۶)
۴- پوسترها
۵- نمونه گواهی و تقدیرنامه‌های ارائه شده
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.369.700.fa
برگشت به اصل مطلب