انجمن آمار ایران- مزایای عضویت
مزایای عضویت در انجمن آمار مزایای عضویت در انجمن آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/19 | 
  • در تقویت ارکان و نقش ملی انجمن آمار ایران مشارکت خواهید داشت.
  • از تخفیف ثبت‌نام در همایش‌های تحت پوشش انجمن آمار برخوردار خواهید شد.
  • از وبینارهای انجمن آمار به صورت رایگان برخوردار خواهید شد.
  • نشریات ادواری انجمن را دریافت می‌کنید.
  • ارائه گواهی عضویت جهت ارایه به بنیاد نخبگان، مصاحبه دکتری و سازمان‌های مربوطه
  • ​​​​​​​عضویت کلیه دانشجویان تیم‌های شرکت کننده در مسابقات دانشجویی بدون پرداخت هزینه به مدت دو سال در انجمن آمار ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.288.569.fa
برگشت به اصل مطلب