انجمن آمار ایران- هزینه‌های عضویت
هزینه‌های عضویت هزینه‌های عضویت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/18 | 
عضویت وابسته دانشجویی(دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد): ۳۰۰۰۰۰ ریال
عضویت وابسته(افراد دارای مدرک کارشناسی): ۶۰۰۰۰۰ ریال
عضویت پیوسته دانشجویی(دانشجویان دوره دکتری): ۶۰۰۰۰۰ ریال
عضویت پیوسته(افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری): ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
عضویت پنج ساله: ۴۵۰۰۰۰۰ ریال
عضویت دائم: ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال
عضویت حقوقی: ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.280.568.fa
برگشت به اصل مطلب