انجمن آمار ایران- هجدهمین مسابقه دانشجویی آمار
هجدهمین مسابقه دانشجویی آمار هجدهمین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 

هجدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

 
دبیر کمیته علمی: محمد امینی
اعضای کمیته علمی: فرزاد اسکندری(دانشگاه علامه طباطبائی)، اکبر اصغرزاده( دانشگاه مازندران)، محمد خراشادیزاده(دانشگاه بیرجند)، محمدرضا فریدروحانی(دانشگاه شهید بهشتی)
 
نتایج :
سه تیم برگزیده: ۱- دانشگاه تهران  ۲- دانشگاه یزد  ۳- دانشگاه فردوسی مشهد
 
۱-  دانشگاه تهران
سرپرست تیم: دکتر سمانه افتخاری­ مهابادی
اعضای تیم برنده: نگین جعفری، یوسف طاهری و تارا راستی
 
۲-  دانشگاه یزد
سرپرست تیم: دکتر علی دست­‌برآورده
اعضای تیم برنده: فاطمه صحت، محمدجواد کردآبادی و رویا نظری
 
۳-  دانشگاه فردوسی مشهد
سرپرست تیم: دکتر مصطفی رزمخواه
اعضای تیم برنده: محمدصادق آقاجان­‌نژاد، داود تنباکوچی و فاطمه علیزاده
 
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- رویا نظری(دانشگاه یزد)   ۲- فاطمه علیزاده (دانشگاه فردوسی مشهد)     ۳- یوسف طاهری­‌ سجاسی(دانشگاه تهران)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.262.540.fa
برگشت به اصل مطلب