انجمن آمار ایران- پانزدهمین مسابقه دانشجویی آمار
پانزدهمین مسابقه دانشجویی آمار پانزدهمین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 

پانزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

 
دبیر کمیته علمی: محمدرضا فریدروحانی
اعضای کمیته علمی: فرزاد اسکندری(دانشگاه علامه طباطبائی)، محمد امینی(دانشگاه فردوسی مشهد)، محمدرضا فریدروحانی(دانشگاه شهید بهشتی)، ایرج کاظمی(دانشگاه اصفهان) ، علیرضا نعمت‌الهی(دانشگاه شیراز)
 
 
نتایج :
سه تیم برگزیده: ۱- دانشگاه صنعتی اصفهان  ۲- دانشگاه تهران   ۳- دانشگاه رازی کرمانشاه
 
۱-  دانشگاه صنعتی اصفهان
سرپرست تیم: دکتر ریحانه ریخته­گران
اعضای تیم برنده: امیرعباس مفیدیان ­نایینی، مریم ثابت ­راسخ و یاسر مهرعلی
 
۲-  دانشگاه تهران
سرپرست تیم: دکتر مرتضی امینی
اعضای تیم برنده: رضا خلیفه، زهرا مختاری و عطیه نظری
 
۳-  دانشگاه رازی کرمانشاه
سرپرست تیم: دکتر سلیمان خزائی
اعضای تیم برنده: سعید صفرویسی، سجاد صفرویسی و میترا جلیلیان
 
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- رضا خلیفه(دانشگاه تهران)   ۲- امیرعباس مفیدیان­ نایینی(دانشگاه صنعتی اصفهان)    ۳- مریم ثابت­ راسخ(دانشگاه صنعتی اصفهان)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.259.537.fa
برگشت به اصل مطلب