انجمن آمار ایران- چهاردهمین مسابقه دانشجویی آمار
چهاردهمین مسابقه دانشجویی آمار چهاردهمین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 

چهاردهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

 
دبیر کمیته علمی: محمدرضا فریدروحانی
اعضای کمیته علمی: فرزاد اسکندری(دانشگاه علامه طباطبائی)، محمد امینی(دانشگاه فردوسی مشهد)، محمدرضا فریدروحانی(دانشگاه شهید بهشتی)، ایرج کاظمی(دانشگاه اصفهان) ، علیرضا نعمت‌الهی(دانشگاه شیراز)
 
 
 
نتایج :
سه تیم برگزیده: ۱- دانشگاه صنعتی اصفهان  ۲- دانشگاه شهید بهشتی  ۳- دانشگاه تهران
 
۱-  دانشگاه صنعتی اصفهان
اعضای تیم برنده: معین حیدری­ دلفاردی، امیر خوشروان و امیرعباس مفیدیان­ نایینی
 
۲-  دانشگاه شهید بهشتی
اعضای تیم برنده:رضا اسدی، صدیقه عظیمی و سیده مریم محدث­ کسایی
 
۳-  دانشگاه تهران
اعضای تیم برنده:رضا خلیفه، یاسر غربی­‌سوها و یاسمن پنجه­‌بندپور
 
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- معین حیدری­ دلفاردی(دانشگاه صنعتی اصفهان)   ۲- امیر خوشروان(دانشگاه صنعتی اصفهان)    ۳- امیرعباس مفیدیان‌ نایینی(دانشگاه صنعتی اصفهان)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.258.536.fa
برگشت به اصل مطلب