انجمن آمار ایران- سمینار علوم ریاضی و چالشها
اولین سمینار علوم ریاضی و چالشها اولین سمینار علوم ریاضی و چالشها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/30 | 

اولین سمینار علوم ریاضی و چالشها، دانشگاه تربیت مدرس،28 و 29 مهر 1394
کمیته علمی:

محمدرضا انتظاری، مسعود آرین نژاد، اسدالله آسرایی، اسمعیل بابلیان ،عباس بازرگان، مهدی بهزاد، احمد پارسیان ،مگردیچ تومانیان، پرویز جبه دار مارالانی، علی رجالی، طاهر قاسم هنری،  زهرا گویا، محسن محمدزاد،  محمدباقر منزوی، محمود مهرمحمدی، محمدمهدی نوید ادهم، محمدقاسم وحیدی اصل

گزارش و مجموعه مقالات: دانلود

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.256.524.fa
برگشت به اصل مطلب