انجمن آمار ایران- سمینار علوم ریاضی و چالشها
دومین سمینار علوم‌ ریاضی و چالشها دومین سمینار علوم‌ ریاضی و چالشها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 
دومین سمینار علوم‌ ریاضی و چالش‌ها، خانه ریاضیات مشهد، ۵و ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

کمیته علمی:   دکتر ترانه اقلیدس، آقای علی اکبر پژوهان، دکتر اسماعیل بابلیان، دکتر فائزه توتونیان، آقای محمد جواد جوامع، دکتر پروانه ذوالفقاری، دکتر فرزاد رادمهر، دکتر علی رجالی، آقای مهدی رحمانی، دکتر ابوالفضل رفیع پور، دکتر علیرضا سهیلی، آقای محمد طالبی، آقای سید نعمت عبدی، دکتر احمد عرفانیان، دکتر زهرا گویا، دکتر محسن محمد زاده، دکتر محمد صال مصلحیان، دکتر مجید میرزا وزیری، دکتر بهمن هنری 
گزارش سمینار: دانلود
کتابچه سمینار
دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.256.505.fa
برگشت به اصل مطلب