انجمن آمار ایران- سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
ششمین نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ششمین نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ششمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، دانشگاه مازندران، ۲۱ و ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، دانشگاه مازندران

دبیر سمینار: اکبر اصغرزاده‌­نشلی
دبیر کمیتۀ علمی: مهران نقی­‌زاده‌­قمی
 
اعضای کمیتۀ علمی:
 جعفر احمدی (دانشگاه فردوسی مشهد)، مجید اسدی (دانشگاه اصفهان)، اکبر اصغرزاده­نشلی (دانشگاه مازندران)، ابراهیم امینی‌­سرشت (دانشگاه بوعلی سینا همدان)، محی‌­الدین ایزدی (دانشگاه رازی کرمانشاه)، احمد پوردرویش­‌حیدری ( دانشگاه مازندران)، مهدی توانگر (دانشگاه اصفهان)، احسان جهانی (دانشگاه مازندران)، فیروزه حقیقی (دانشگاه تهران)، بهاءالدین خالدی (دانشگاه رازی کرمانشاه)، محمد خنجری ­صادق (دانشگاه بیرجند)، مهدی دوست­ پرست (دانشگاه فردوسی مشهد)، مصطفی رزمخواه (دانشگاه فردوسی مشهد)، سمیه زارع‌­زاده (دانشگاه شیراز)، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (دانشگاه مازندران)، مریم کلکین­‌نما (دانشگاه صنعتی اصفهان)، عیسی محمودی (دانشگاه یزد)

 

گزارش سمینار: دانلود
خلاصه مقالات: دانلود
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.253.611.fa
برگشت به اصل مطلب