انجمن آمار ایران- سمینار آموزش آمار
دومین سمینار آموزش آمار دومین سمینار آموزش آمار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/30 | 

دومین سمینار آموزش آمار، دانشگاه فردوسی مشهد، ۸ و ۹ آبان ۱۳۹۸

دبیر سمینار: دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی
کمیته علمی:
دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا، دکتر احمد پارسیان، دکتر علی دولتی، دکتر علی رجالی، دکترعبدالحمید رضایی رکن آبادی، دکتر محمد تقی شاکری، دکتر بهرام صادقپور گیلده، دکتر حسن صادقی، دکتر سیدمهدی طباطبایی مشهدی، دکتر سید حسن علم الهدایی، دکتر غلامرضا محتشمی برزادران، دکتر محسن محمد زاده، دکتر محمد قاسم وحیدی اصل
کتابچه سمینار: دانلود

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.251.522.fa
برگشت به اصل مطلب