انجمن آمار ایران- سمینار آمار فضایی
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/30 | 

دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن، دانشگاه صنعتی شاهرود، 3 و4 آبان 1396

دبیر علمید: دکتر محسن محمدزاده
دبیر اجرایی: دکتر داود شاهسونی

کمیته علمی:

دکتر محسن محمدزاده، دکتر حسین باغیشنی، دکتر محمد آرشی، دکتر امید کریمی، دکتر فاطمه حسینی، دکتر افشین فلاح، دکتر نصراله ایران­پناه
چکیده مقالات انگلیسی: دانلود
مجموعه مقالات فارسی:  دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.250.523.fa
برگشت به اصل مطلب