انجمن آمار ایران- اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌پانزدهم)
اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌پانزدهم) اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌پانزدهم)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/14 | 

>فرزاد اسکندری
عضو  اصلی، خزانه‌دار

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتبه علمی: استاد

ffeskandariyahoo.comاکبر اصغرزاده 
عضو  اصلی

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
مرتبه علمی:دانشیار

 محمد امینی
عضو  اصلی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتبه علمی: استاد

m-aminium.ac.irنصراله ایران پناه
عضو اصلی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
مرتبه علمی: استادیار

n.iranpanahgmail.comاحسان بهرامی سامانی
عضو علی‌البدل

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مرتبه علمی:دانشیار

  عبدالرحمن راسخ
عضو اصلی، رئیس انجمن
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتبه علمی: استاد
Rasekh_aScu.ac.irزهرا رضایی قهرودی
عضو اصلی، نایب رئیس
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مرتبه علمی: دانشیار

z.rezaeighut.ac.irموسی گلعلی زاده لهی
عضو اصلی، دبیر انجمن
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مرتبه علمی: دانشیار

golalizadehmodares.ac.irمحسن محمدزاده درودی
بازرس اصلی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مرتبه علمی: استاد

Mohsen_mmodares.ac.ir یداله محرابی
بازرس علی‌البدل 
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مرتبه علمی:استاد

 حمیدرضا نیلی‌ثانی
عضو علی‌البدل

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
مرتبه علمی: دانشیار

hnilisanibirjand.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.245.488.fa
برگشت به اصل مطلب