انجمن آمار ایران- چهارمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا
چهارمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا چهارمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/13 | 
چهارمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شاهرود، شهریور ۱۳۹۷
برگزیدگان:

۱- خانم دکتر باغ‌فلکی عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس
۲- آقای دکتر حسین بیورانی عضو هئیت علمی دانشگاه تبریز
۳- آقای دکتر عبدالرحمن راسخ عضو هئیت علمی دانشگاه چمران اهواز
۴-  اقای دکتر حمیدرضا زارعی‌فرد عضو هئیت علمی دانشگاه جهرم
۵- آقای دکتر یداله واقعی عضو هئیت علمی دانشگاه بیرجند  
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.221.469.fa
برگشت به اصل مطلب