انجمن آمار ایران- اولین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‎‌نیا
اولین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا اولین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/10 | 

اولین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا
دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، دانشگاه یزد، شهریور ۱۳۹۴
برگزیدگان:

۱- آقای دکتر جعفر احمدی عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
۲- آقای دکتر سید مرتضی امینی عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
۳- آقای دکتر حسین باغیشنی عضو هئیت علمی دانشگاه شاهرود
۴- آقای دکتر رسول روزگار عضو هئیت علمی دانشگاه یزد
۵- آقای دکتر ولی زاردشت عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.218.466.fa
برگشت به اصل مطلب