انجمن آمار ایران- چهارمین کنفرانس آمار ایران
چهارمین کنفرانس آمار ایران چهارمین کنفرانس آمار ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۵ | 
چهارمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱-۳ شهریور ۱۳۷۷
دبیر کنفرانس: سیامک نوربلوچی
دبیر کمیته علمی: محمدرضا مشکانی
 
اعضای کمیته علمی: ناصررضا ارقامی(دانشگاه فردوسی مشهد)، احمد پارسیان(دانشگاه صنعتی اصفهان)، محمد ذکایی(دانشگاه شهید بهشتی)،‌ احمدرضا سلطانی(دانشگاه شیراز)، محمدرضا مشکانی(دانشگاه شهید بهشتی)، سیامک نوربلوچی(دانشگاه شهید بهشتی)، محمدقاسم وحیدی‌اصل(دانشگاه شهید بهشتی
مقالات، جلد دوم: دانلود
مقالات، جلد اول: دانلود
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.163.377.fa
برگشت به اصل مطلب