انجمن آمار ایران- دومین کنفرانس آمار ایران
دومین کنفرانس آمار ایران دومین کنفرانس آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲ | 
متن خبر مورد نظردومین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۶- ۱۸ شهریور۱۳۷۳
دبیر کنفرانس: ناصررضا ارقامی
دبیر کمیته علمی: ابوالقاسم بزرگ‌نیا
 
اعضای کمیته علمی: حسنعلی آذرنوش(دانشگاه فردوسی مشهد)، ناصررضا ارقامی(دانشگاه فردوسی مشهد)، سیداکبر بدیع‌زادگان(مشاور مرکز آمار ایران)، ابوالقاسم بزرگ‌نیا(دانشگاه فردوسی مشهد)، جواد بهبودیان(دانشگاه شیراز)، احمد پارسیان(دانشگاه شیراز)، عین‌اله پاشا(دانشگاه تربیت معلم تهران)، علی رجالی(دانشگاه صنعتی اصفهان)، غلامحسین شاهکار(دانشگاه فردوسی مشهد)، حسن صادقی(دانشگاه فردوسی مشهد)، علی مشکانی(دانشگاه فردوسی مشهد)،‌ محمدرضا مشکانی(دانشگاه شهید بهشتی)،‌ حسینعلی نیرومند(دانشگاه فردوسی مشهد)، سعید هروی(دانشگاه فردوسی مشهد)
 مقالات: دانلود
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.161.375.fa
برگشت به اصل مطلب