انجمن آمار ایران- نخستین کنفرانس آمار ایران
نخستین کنفرانس آمار ایران نخستین کنفرانس آمار ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۸ | 
نخستین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۵تا ۷ خرداد ۱۳۷۱
دبیر کنفرانس: احمد حقانی                               
دبیر کمیته علمی: جواد بهبودیان
 
اعضای کمیته علمی: جواد بهبودیان(دانشگاه شیراز)، احمد پارسیان(دانشگاه شیراز)، مرتضی جمشیدیان(دانشگاه صنعتی اصفهان)، محمد ذکایی(دانشگاه صنعتی اصفهان)، علی رجالی(دانشگاه صنعتی اصفهان)، علی زینل­ همدانی(دانشگاه صنعتی اصفهان)، سلطان محمد صدوقی­الوندی(دانشگاه شیراز)
مقالات: دانلود
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.160.372.fa
برگشت به اصل مطلب