انجمن آمار ایران- کنفرانس آمار ایران
کنفرانس آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
۱- نخستین کنفرانس آمار ایران
۲- دومین کنفرانس آمار ایران
۳- سومین کنفرانس آمار ایران
۴- چهارمین کنفرانس آمار ایران
۵- پنجمین کنفرانس آمار ایران
۶- ششمین کنفرانس آمار ایران
۷- هفتمین کنفرانس آمار ایران
۸- هشتمین کنفرانس آمار ایران
۹- نهمین کنفرانس آمار ایران
۱۰- دهمین کنفرانس آمار ایران
۱۱- یازدهمین کنفرانس آمار ایران
۱۲- دوازدهمین کنفرانس آمار ایران
۱۳- سیزدهمین کنفرانس آمار ایران
۱۴- چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.159.388.fa
برگشت به اصل مطلب