انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
دهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.301.fa
برگشت به اصل مطلب