انجمن آمار ایران- اعضای حقوقی انجمن
اعضای حقوقی انجمن آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
وضعیت پایگاه الکترونیکی موسسه

آرم موسسه

نام موسسه

فعال www.math.alzahra.ac.ir

AWT IMAGE

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا
فعال www.amarkar.ir AWT IMAGE مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
فعال www.amar.org.ir  AWT IMAGE مرکز آمار ایران
فعال www.aut.ac.ir AWT IMAGE دانشگاه علامه طباطبایی
فعال http://shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز
فعال http://scu.ac.ir دانشگاه شهید چمران اهواز
فعال http://www.sanjesh.org سازمان سنجش آموزش کشور
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.117.48.fa
برگشت به اصل مطلب