انجمن آمار ایران- اعضای حقوقی انجمن
اعضای حقوقی انجمن آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
وضعیت پایگاه الکترونیکی موسسه

آرم موسسه

نام موسسه

فعال www.math.alzahra.ac.ir

AWT IMAGE

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا
فعال www.amarkar.ir AWT IMAGE مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
فعال www.irphe.ir AWT IMAGE موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
فعال www.maj.ir  AWT IMAGE وزارت جهاد کشاورزی
فعال www.iut.ac.ir  AWT IMAGE
دانشگاه صنعتی اصفهان
فعال www.amar.org.ir  AWT IMAGE مرکز آمار ایران
فعال www.aut.ac.ir AWT IMAGE دانشگاه علامه طباطبایی
فعال www.srtc.ac.ir AWT IMAGE پژوهشکده آمار
غیر فعال www.sabteahval.ir AWT IMAGE سازمان ثبت احوال کشور
فعال www.cbi.ir AWT IMAGE مدیریت آمارهای اقتصادی بانک مرکزی
فعال http://vru.ac.ir AWT IMAGE دانشگاه ولی عصر رفسنجان
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.117.48.fa
برگشت به اصل مطلب