بایگانی بخش بیست و هشتمین وبینار: مدل بندی داده‌های طولی بعد بالا