اساسنامه انجمن آمار ایران اساسنامه انجمن آمار ایران

فصل اول: کلیات
ماده ۱ - به منظور بسط و توسعه علم آمار و کاربردهای آن و شناساندن امکانات این علم در گسترش علوم و فنون، "انجمن آمار ایران"، که از این پس در این اساسنامه "انجمن" نامیده خواهد شد، تشکیل میشود.
ماده ۲ - انجمن در زمینه‌های پژوهشی، آموزشی و کاربردهای علم آمار فعالیت میکند.
ماده ۳ - انجمن سازمانی غیرانتفاعی است و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی بوده و رئیس انجمن نماینده‌ی قانونی انجمن است.
ماده ۴ - مرکز انجمن در تهران است. انجمن میتواند شعبه‌هایی در مناطق دیگر کشور نیز تشکیل دهد.
ماده ۵ - انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدودی تشکیل میشود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسالمی ایران است.
فصل دوم: وظایف و فعالیتها
ماده ۶ ـ به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده ۱ ،انجمن فعالیتهای زیر را خواهد داشت: 
۶ ـــ ۱ ـــ ایجاد ارتبار در زمینه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و فنون آماری، فراهم کردن امکانات الزم برای تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه‌های گوناگون آمار سر وکار دارند.
۶ ـ ۲ ـ تهیه، تدوین و انتشار نشریات علمی و همکاری در تشکیل یا برگزاری گردهمایی‌های علمی داخلی و بین‌المللی. 
۶ ـ ۳ ـ همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش‌عالی و سایر وزارتخانه‌ها در برنامه‌ریزی امور آموزشی و پژوهشی آمار. 
۶ ـ ۴ ـ ارزیابی و هماهنگ کردن برنامه‌های آموزشی و پژوهشی آمار در سطح کشور و ارائه پیشنهادهای الزم. 
۶ ـ ۵ ـ ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و مشاورهای در همکاری با سازمانهای اجرائی آمار کشور. 
۶ ـ ۶ ـ ترغیب و تشویق پژوهشگران به کاربرد علم آمار در فعالیتهای علمی و تخصصی. 
فصل سوم: عضویت
ماده۷ـ عضویت در انجمن با تصویب هیأت مدیره خواهد بود.
انواع عضویت در انجمن عبارتند از: 
۷ـــ۱ـــ عضویت پیوسته: کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی‌ارشد (فوق لیسانس) در رشته آمار یا یکی از رشته‌های وابسته به آمار باشند.
۷ـ۲ـ عضویت وابسته: 
 الف ـ کلیه کسانی که دارای درجه کاردانی یا کارشناسی (لیسانس) در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۷ـ۱ باشند.
ب ــــ کلیه افرادی که دارای درجه کاردانی و کار شنا سی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از ر شته های وابسته به آمار فعال بوده‌اند.
ج- کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، همچنین دانشجویان ناپیوسته کاردانی به کارشناسی.
۷ــــ۳ــــ عضویت مؤسسه ای: مؤسسات ، سازمان ها، دانشگاه ها و کلیه شخصیت های حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی میتوانند به عضویت موسسه‌ای انجمن در آیند.
ماده۸ـ هریک از اعضاء، سالانه مبلغی که میزان آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین میگردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.
تبصره- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمیکند.
ماده۹ـ عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه مییابد:
۹ـ۱ـ استعفای کتبی.
۹ـ۲ـ عدم پرداخت حق عضویت سالانه.
فصل چهارم: ارکان انجمن
ماده۱۰ـ ارکان انجمن عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت مدیره، بازرس. 
ماده۱۱ـ مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به یکی از دو صورت زیر تشکیل میشود و بقیه اعضاء میتوانند بدون داشتن حق رای در مجمع عمومی شرکت کنند: 
۱۱ـ۱ـ مجمع عمومی عادی و فوق العاده که هر دو سال یکبار تشکیل میشود، با حضور حداقل یک سوم اعضای پیوسته رسمیت می‌یابد. 
۱۱ـــ۲ـــ مجمع عمومی فوقالعاده در مواقع ضروری با تصویب و دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل میشود تا درباره‌ی دستور جلسه که از قبل اعلام شده است تصمیم‌گیری کند. 
۱۱ـ۳ـ مصوبات مجمع عمومی عادی با رأی نصف به علاوه یک اعضای پیوسته‌ی حاضر در جلسه معتبر خواهند بود. 
تبصره ۱ :دعوت برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیراالنتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد. 
تبصره ۲ :شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ه مانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با ر أی مثبت دو سوم آرا معتبر است. 
ماده ۱۲ -وظایف مجمع عمومی عادی 
۱۲-۱ -انتخاب اعضای کمیته انتخابات هیأت مدیره 
۱۲-۲ -انتخاب بازرس 
۱۲-۳ -بررسی و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن 
۱۲-۴ -بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره یا بازرس 
۱۲-۵ -تصویب خط مشی انجمن 
۱۲-۶ -تعیین میزان حق عضویت 
۱۲-۷ -عزل هیأت مدیره و یا بازرس 
تبصره: مجامع عمومی توسط هیأت ر ئیسه ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند. اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب میشوند و نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و یا بازرس نامزد کرده‌اند.
ماده۱۳ـ هیأت مدیره: 
۱۳ ـ ۱ ـ هیأت مدیره مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل است که از میان اعضای پیوسته دارای سوابق علمی معتبر، و هر دوسال یکبار، انتخاب میشوند. 
مراحل انتخاب اعضـــای هر دوره تحت نظارت کمیته ی انتخابات آن دوره متشـــکل از پنج نفر از برگزیدگان انتخابی مجمع عمومی عادی دوره‌ی قبل از بین اعضای انجمن انجام میشود. آئین‌نامه انتخابات را مجمع عمومی تصویب میکند.
تبصره ۱ـ در هر مجمع عمومی عادی، یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علیالبدل هم برای دورهی بعد انتخاب میشود. 
تبصره ۲ـ اعضای هیأت مدیره و بازرس تمام وظایف خود را افتخاری انجام میدهند. 
۱۳ ـ ۲ ـ هیأت مدیره در اولین نشست خود که با دعوت رییس دوره ی قبلی تشکیل میشود یک نفر رئیس و یک نفر خزانهدار را با رأی کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره از میان خود انتخاب میکند. 
تبصره ۳ـ رئیس انجمن یک نفر از اعضای هیأت مدیره را با تصویب هیأت مدیره به عنوان نایب رئیس تعیین میکند. 
تب صره ۴ ــــ ننانچه هر یک از اع ضای هیأت مدیره سه جل سه ی متوالی یا پنف جل سه ی غیرمتوالی بدون عذر موجه در جل سات شرکت نکند مستعفی شناخته میشود. 
تبصره ۵ــ در صورت استعفا، برکناری یا فوت یکی از اعضای هیأت مدیره جانشین وی از بین اعضای علی البدل و به ترتیب اکثریت آرای بدست آمده تعیین خواهد شد. 
تبصره ۶ـ هیچ عضوی نمیتواند بیش از دوبار متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شود. 
ماده۱۴ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره: 
۱۴ـ۱ـ تشکیل جلسه حداقل هر دو ماه یکبار برای رسیدگی به امور جاری انجمن. 
۱۴ـ۲ـ دعوت برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات اساسنامه. 
۱۴ـ۳ـ تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمائی علمی، فنی و آموزشی با رعایت آئیننامههای مربوطه 
۱۴ـ۴ـ تهیه و تصویب مقررات و آئیننامههای اجرائی اساسنامه. 
۱۴ـ۵ـ اتخاذ تصمیم درباره امور مالی انجمن. 
۱۴ـ۶ـ تعیین شرایط استخدامی کارکنان موظف انجمن. 
۱۴ـ۷ـ جذب اعتبار و بورسهای پژوهشی و آموزشی و قبول هدایا و کمکهای مالی در چهارچوب اهداف انجمن. 
۱۴ـ۸ـ تهیه گزارش سالیانه و تنظیم ترازنامه برای ارائه به مجمع عمومی. 
۱۴ـ۹ـ اقامه دعوی و پاسخگوئی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه انجمن در کلیه مراکز ذیصالح. 
۱۴ـ۱۰ـ تشکیل شعبه‌های انجمن و کمیته‌های اجرائی مختلف و تعیین تعداد اعضای هریک و نظارت بر فعالیت آنها. 
۱۴ـ۱۱ـ انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع عمومی داخلی و خارجی. 
۱۴-۱۲ -اقدام به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید ظرف حداکثر نهار ماه پیش از پایان دوره تصــدی خود و ارســال نتایج همراه با صورتجلسه مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی جهت بررسی. 
تبصـره: هیأت مدیره پیشـین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سـوی کمیسـیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسـئولیت امور انجمن را به عهده خواهد داشت. 
ماده۱۵ــ جلسات هیأت مدیره با شرکت اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت وتصمیمات آن با تصویب حداقل نهار نفر از اعضاء قابل اجرا خواهد بود. 
ماده ۱۶ــ اسناد و اوراق بهادار و افتتاح حساب جاری و معاملات بانکی و هرگونه اسناد و نوشته‌هایی که متضمن هر نوع تعهد مالی باشد مشترکاً 
با امضای رئیس و خزانه‌دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. 
ماده ۱۷ـ وظایف بازرس: نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی و همچنین امور مالی انجمن است. 
ماده ۱۸ـ انجمن کمیته‌هایی به شرح زیر خواهد داشت که اعضاء و مسئولان هر یک توسط هیأت مدیره از میان اعضای پیوسته انتخاب میشوند: 
۱۸ـ۱ـ کمیته‌ی انتشارات 
۱۸ـ۲ـ کمیته‌های تخصصی
۸ـ۳ـ کمیتهی برنامهریزی گردهماییهای علمی 
۱۸ـ۴ـ کمیتهی روابط عمومی 
تبصره- هیأت مدیره میتواند در صورت لزوم، کمیتههای جدیدی تشکیل دهد یا در کمیتههای موجود تغییراتی ایجاد کند.
فصل پنجم: بودجه و موارد متفرقه
ماده۱۹ـ منابع مالی انجمن عبارتند از:
۱۹-۱ -حق عضویت اعضاء
۱۹-۲ -درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاورهای، فروش کتب و نشریات علمی 
۱۹-۳ -دریافت هدایا و کمکها
۱۹-۴ -کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و وظایف موضوع ماده ۶ این اساسنامه خواهد شد.
ماده ۲۰ -سال مالی انجمن از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال شمسی خواهد بود.
ماده ۲۱ ـ در آمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ارسال میشود.
ماده ۲۲ ـ کلیه‌ی وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری میشود.
ماده ۲۳ــــ هیچ یک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیی هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معامالت با انجمن نمایند.
ماده ۲۴ ـ کلیه‌ی مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری میشود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۵ــــ انجمن با تصویب مجمع عمومی و هیأت مدیره می تواند به عضویت مجامع علمی داخلی و خارجی که هدف‌شان در پیشبرد اهداف انجمن موثر باشد درآید.
ماده ۲۶ــــ هرگونه تغییری در متن اساسنامه پس از تصویب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی فوق العاده و تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری معتبر خواهد بود.
ماده ۲۷ـ انجمن و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی و یا وابستگی به دسته‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده ۲۸ ـ طرح ها، برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.
ماده ۲۹ـ انحلال انجمن منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده با رأی مثبت دوسوم کل اعضای پیوسته است.
ماده ۳۰ -در صورتی که تصمیم به انحلال انجمن گرفته شود، کلیه دارایی انجمن از منقول و غیرمنقول، پس از تسویه‌ی حساب ها، با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به یکی از مؤسسات کشور که فعالیت آموزشی یا پژوهشی آماری دارند واگذار خواهد شد.
این اساسنامه که مشتمل بر پنف فصل، سی ماده، چهل و شش زیر ماده و دوازده تبصره میباشد درجلسه‌ی مورخ۱۳۸۳/۰۶/۰۳ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسیده بود و تغییرات آن در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸مجمع عمومی فوق العاده‌ی انجمن تصویب گردید.

دفعات مشاهده: 3979 بار   |   دفعات چاپ: 453 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر