ارسال اخبار
[ برگشت به فرم ]
اعضای محترم انجمن می توانند با استفاده از فرم زیر به ارسال اخبار مربوط به آمار جهت درج در خبرنامه انجمن آمار ایران بپردازند.
 
- مشخصات

1 نام:

2 نام خانوادگی:
3 آدرس پست الکترونیک:
4 نام دانشگاه یا سازمان:
- ارسال خبر
5 لطفاً متن خبر خود را در کادر زیر وارد نمایید:
6 ارسال فایل
در صورت وجود فایل پیوست، خواهشمند است فایل مربوطه را پیوست نمایید.
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.