اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌های‌ اول تا چهاردهم) عضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌های‌ اول تا چهاردهم)

 | تاریخ ارسال: 1397/7/25 | 
دوره اول(۱۳۷۳-۱۳۷۱)محمدرضا مشکانی
عضو اصلیناصررضا ارقامی
عضو  اصلیجواد بهبودیان
عضو اصلیاحمد پارسیان
عضو اصلیمرتضی جمشیدیان
عضو اصلی

  سید علی‌اکبر بدیع‌زادگان
عضو علی‌البدلمحمدباقر سخاوت
عضو علی‌البدل

دوره دوم(۱۳۷۵-۱۳۷۳)جواد بهبودیان
عضو اصلیابوالقاسم بزرگ‌نیا
عضو  اصلیعلی رجالی
عضو اصلیاحمد پارسیان
عضو اصلیسیامک نوربلوچی
عضو اصلی

  محمدباقر سخاوت
عضو علی‌البدلحمیدرضا نواب‌پور
عضو علی‌البدل

دوره سوم(۱۳۷۷-۱۳۷۵)ناصررضا ارقامی
عضو  اصلیسیدعلی‌اکبر بدیع‌زادگان
عضو  اصلیاحمدرضا سلطانی
عضو اصلیمحمدرضا مشکانی
عضو اصلیمحمدقاسم وحیدی‌اصل
عضو اصلی

  هوشنگ طالبی
عضو علی‌البدلعلی همدانی
عضو علی‌البدل

دوره چهارم(۱۳۷۹-۱۳۷۷)محمدقاسم وحیدی‌اصل
عضو اصلی

  عین‌اله پاشا
عضو  اصلیرحیم چینی‌پرداز
عضو اصلیانوشیروان کاظم نژاد
عضو اصلیعلی همدانی
عضو اصلی
  سیدعلی‌اکبر بدیع‌زادگان
عضو علی‌البدلناهید سنجری
عضو علی‌البدل

دوره پنجم(۱۳۸۱-۱۳۷۹)حسن صادقی
عضو اصلی

  ناهید سنجری
عضو  اصلیسید محمود طاهری
عضو اصلیمحمدحسین علامتساز
عضو اصلیانوشیروان کاظم‌نژاد
عضو اصلی
  سقراط فقیه‌زادگان
عضو علی‌البدلعباس گرامی
عضو علی‌البدل

دوره ششم(۱۳۸۳-۱۳۸۱)حسن صادقی
عضو اصلی

  احمد پارسیان
عضو اصلیناهید سنجری
عضو  اصلیمحسن محمدزاده درودی
عضو اصلییداله محرابی
عضو اصلی
  غلامرضا محتشمی‌برزادران
عضو علی‌البدلنادر نعمت‌الهی
عضو علی‌البدل

دوره هفتم(۱۳۸۵-۱۳۸۳)احمد پارسیان
عضو اصلی
  حمید پزشک
عضو اصلیمحسن محمدزاده درودی
عضو  اصلییداله محرابی
عضو اصلی
  نادر نعمت‌الهی
عضو اصلیماه‌بانو تاتا
عضو علی‌البدلباقر مقدس‌زاده
عضو علی‌البدل

دوره هشتم(۱۳۸۷-۱۳۸۵)عباس گرامی
عضو اصلی
  حمید پزشک
عضو اصلیماه‌بانو تاتا
عضو  اصلیناهید سنجری
عضو اصلی
  هوشنگ طالبی 
عضو اصلیسیدمحمود طاهری
عضو اصلینادر نعمت‌الهی
عضو اصلیمجید اسدی
عضو علی‌البدلغلامرضا محتشمی‌برزادران
عضو علی‌البدل

دوره نهم(۱۳۸۹-۱۳۸۷)محمدقاسم وحیدی‌اصل
عضو اصلی

  
  مجید اسدی
عضو اصلیاحمد پارسیان
عضو  اصلیرحیم چینی‌پرداز
عضو اصلی
  هوشنگ طالبی 
عضو اصلیغلامرضا محتشمی‌برزادران
عضو اصلیعادل محمد‌پور
عضو اصلیناهید سنجری
عضو علی‌البدلمجتبی گنجعلی
عضو علی‌البدل

دوره دهم(۱۳۹۱-۱۳۸۹)احمد پارسیان
عضو اصلی
  
  بهاءالدین خالدی
عضو اصلیغلامرضا محتشمی‌برزادران
عضو  اصلییداله محرابی
عضو اصلی
  عادل محمدپور
عضو اصلیمحسن محمدزاده‌درودی
عضو اصلینادر نعمت‌الهی
عضو اصلیناهید سنجری
عضو علی‌البدلعبدالرحمن راسخ
عضو علی‌البدل

دوره یازدهم(۱۳۹۳-۱۳۹۱)محسن محمدزاده‌درودی
عضو اصلی
  
  افشین آشفته
عضو اصلیفرزاد اسکندری
عضو  اصلیرحیم چینی‌پرداز
عضو اصلی
  فیروزه ریواز
عضو اصلیمحمدحسین علامتساز
عضو اصلینادر نعمت‌الهی
عضو اصلیکاووس خورشیدیان
عضو علی‌البدلعبدالرحمن راسخ
عضو علی‌البدل

دوره دوازدهم(۱۳۹۵-۱۳۹۳)حمید پزشک
عضو اصلی
  
  افشین آشفته
عضو اصلیفرزاد اسکندری
عضو  اصلیبهاءالدین خالدی
عضو اصلی
  محمدحسین علامتساز
عضو اصلیمجتبی گنجعلی
عضو اصلیغلامرضا محتشمی‌برزادران
عضو اصلیعلی دولتی
عضو علی‌البدلافشین فلاح
عضو علی‌البدل

دوره سیزدهم(۱۳۹۷-۱۳۹۵)علیرضا نعمت‌اللهی
عضو اصلی
  
  افشین پرورده
عضو اصلیعلی دولتی
عضو  اصلیافشین فلاح
عضو اصلی
  محمدرضا فریدروحانی
عضو اصلیعادل محمدپور
عضو اصلیمحسن محمدزاده
عضو اصلیزهرا رضایی‌قهرودی
عضو علی‌البدلغلامرضا محتشمی‌برزادران
عضو علی‌البدل

دوره چهاردهم(۱۳۹۹-۱۳۹۷)محمدقاسم وحیدی‌اصل
عضو اصلی
  
  محمد آرشی
عضو اصلینصراله ایران‌پناه
عضو  اصلیزهرا رضایی‌قهرودی
عضو اصلی
  افشین فلاح
عضو اصلیمحمدرضا فرید‌روحانی
عضو اصلیمحسن محمدزاده
عضو اصلیفرزاد اسکندری
عضو علی‌البدلفرزانه صفوی‌منش
عضو علی‌البدل
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2043 بار   |   دفعات چاپ: 231 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر