آیین نامه مجله علمی پژوهشی علوم آماری ایران

آیین نامه مجله علمی پژوهشی علوم آماری ایران

 

فصل اول : مقدمه

 

به منظور نیل به اهداف انجمن آمار ایران در جهت پیشبرد و ارتقاء امر پژوهشهای آماری در کشور و با عنایت به سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نشر علوم به زبان فارسی، انجمن آمار ایران نشریه­ای علمی پژوهشی را با نام مجله علوم آماری ایران (Iranian Journal of Statistical Sciences) بنیان می­نهد.در این­آیین نامه منظور از هیئت مدیره و مجله به ترتیب هیئت مدیره انجمن آمار ایران و مجله علوم آماری ایران است.

 

فصل دوم : مشخصات کلی

 

ماده 1- مجله، علمی-پژوهشی است و به هیچ جمعیت، گروه سیاسی، سازمان یا صنفی وابسته نیست.

ماده 2- مجله حاوی مقالات پژوهشی و مروری اصیل در کلیه زمینه های محض و کاربردی آمار و احتمال و رشته های وابسته است.

ماده 3- مقالات مجله به زبان فارسی است.

تبصره- درج چکیده مقاله به زبان انگلیسی الزامی است.

ماده 4- مجله سالانه یک جلد و در دو شماره در قطع وزیری و در سطح کشور منتشر می شود.

تبصره 1- تعداد شمارگان تا چهار شماره در سال قابل افزایش است.

تبصره 2- طریقه نگارش و ارسال مقالات، جای نوشتن نام هیئت تحریریه و نشانی آنها، رنگ و ظاهر جلد، نحوه شماره­گذاری و مخفف نویسی روی جلد و بالای مقالات، جای قرار دادن نام نویسنده (گان) و نشانی آنها، چکیده مقالات و تاریخ دریافت و تجدید نظر مقالات، تعداد صفحات و نحوه شماره­گذاری آن، توسط هیات تحریریه (که در فصل سوم تعریف خواهد شد) تعیین و تدوین می­شود.

تبصره 3- تعداد نسخه­های هر شماره توسط سردبیر با هماهنگی هیئت مدیره تعیین می­شود.

 

 

فصل سوم : سردبیر، هیئت تحریریه، مشاوران و وظایف آنها

 

ماده 5سردبیر مجله برای مدت چهار سال انتخاب می­شود.

تبصره 1- اولین سردبیر توسط هیئت مدیره تعیین می­شود.

تبصره 2- حدود یکسال مانده به پایان هر دوره سردبیری، هیئت تحریریه مجله از بین خود یا اعضاء ذیصلاح و پیوسته انجمن آمار ایران، دو نفر را برای سردبیری دوره آینده به هیئت مدیره معرفی می­کنند تا از بین آنها یک نفر به عنوان سردبیر مجله تعیین شود.

تبصره 3- انتخاب مجدد سردبیر قبلی مجله مانعی ندارد.

تبصره 4- هرگاه سردبیر مجله قبل از پایان دوره سردبیری به دلایلی کناره گیری کند، تا انتخاب سردبیر بعدی، هیئت مدیره یکی از اعضای هیئت تحریریه را موقتا مسئول مجله کرده و هیئت تحریریه بیدرنگ مقدمات انتخاب سردبیر جدید را فراهم می­کند. در صورت انتخاب مسئول موقت مجله به سردبیری، مدتی که وی مسئول موقت بوده جزو دوره چهار ساله سردبیری او محسوب نمی­شود.

ماده 6- سردبیر می­تواندیک نفر را به عنوان مدیر اجرایی مجله با تایید هیئت مدیره انتخاب کند.

ماده 7- اعضاء هیئت تحریریه مجله با پیشنهاد سردبیر و از بین پژوهشگران و محققین برجسته آماری و توسط هیئت مدیره انتخاب می­شوند.

تبصره 1- تعداد اعضاء هیئت تحریریه حداقل 5 نفر و حداکثر 7 نفر است.

تبصره 2- سردبیر عضو هیئت تحریریه است.

تبصره 3- عضویت در هیئت تحریریه افتخاری است و اعضاء حق هیچگونه استفاده از نام مجله یا انجمن را در تبلیغات سیاسی ندارند.

تبصره 4- حضور اعضاء هیئت تحریریه در جلساتی که به دعوت سردبیر تشکیل می شود، الزامی است.

ماده 8- هیئت مدیره به پیشنهاد هیات تحریریه، می­تواند به عضویت هریک از اعضای هیئت تحریریه مجله به یکی از دلایل زیر خاتمه دهد:

الف- عدول از مقررات آیین نامه.

ب- عدم حضور در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب.

ج- عدم انجام وظایف محوله.

تبصره 1 - فرصتهای مطالعاتی یا مسافرتهای کوتاه مدت موجب برکناری عضو نخواهد شد

تبصره 2 —خاتمه عضویت اعضاء هیئت تحریریه مجله نباید در نشریات خبری اعلام گردد و فقط نام وی از فهرست هیئت تحریریه حذف میشود.

ماده 9- سردبیر میتواند به منظور ارتقاء کیفیت مجله از افراد برجسته علم آمار در داخل و خارج از کشور (بعنوان مشاور) برای ارزیابی و داوری مقالات استفاده نماید.

تبصره 1 - انتخاب مشاوران به پیشنهاد سردبیر و تائیدهیئت مدیره است.

تبصره 2 - هیچ محدودیتی در تعداد اعضاء مشاوران مجله وجود ندارد.

ماده 10- دریافت مقالات تحقیقی از نویسنده(گان), صدور رسید به نویسنده, ارسال مقاله به دو داور متخصص و جمعبندی نظرات داوران به منظور بررسی در هیئت تحریریه از وظایف سردبیر است

تبصره - سردبیر مجله میتواند روند داوری هریک از مقالات را بعهده یکی از اعضاء هیئت تحریریه یا مشاوران واگذار کند. این فرد موظف است نتیجه داوری را به سردبیر ارسال کند

ماده 11- جلسات هیات تحریریه بصورت حضوری یا مجازی با دعوت سردبیر تشکیل می­شود.

تبصره 1- آراء اعضای جلسات حضوری یا مجازی محرمانه است.

تبصره 2- جلسات با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می­یابد.

تبصره 3- تصمیمات هیئت تحریریه با اکثریت نسبی حاضران لازمالاجرا است.

تبصره 4- چنانچه هیئت تحریریه قادر به جمعبندی نظرات داوران نباشد, مقاله به داور سوم ارسال میگردد و پس از دریافت نظر داور سوم, مجددا نظرات داوران در هیئت تحریریه طرح و تصمیمگیری می­شود.

تبصره 5- مدیر اجرایی مجله نیز بدون حق رای در جلسات هیئت تحریریه شرکت می­کند.

ماده 12- هیچ مقاله تحقیقی یا مروری بدون داوری منتشر نخواهد شد و نام داوران محرمانه خواهد ماند.

ماده 13- پس از تشکیل هر جلسه هیئت تحریریه،تصمیمات به صورت زیر اعلام می­گردد.

الف)- مقالات قبول شده توسط سردبیر یا مدیر اجرایی به نویسنده اعلام می­گردد.

ب)- مقالاتی که احتیاج به بازنویسی دارند،موارد اشکال براساس نظرات داوران،بدون مشخص شدن نام آنان،تعیین شده و کتبا توسط سردبیر یا مدیر اجرایی به نویسنده اعلام می­گردد.

ج)- اگر مقاله رد شده باشد،نظر داوران بدون مشخص شدن نام آنان،کتبا توسط سردبیر یا مدیر اجرایی به نویسنده اعلام گردد.

د)- کلیه مقالات مصوب برای یک جلد در اختیار سردبیر یا مدیر اجرایی قرار می­گیرد،وی آنها جهتاصلاح نهایی و بازبینی به نویسنده ارسال می­نماید.نویسنده هر مقاله موظف است ظرف یک هفته مقاله را تصحیح و عودت دهد.

ه)- کلیه امور چاپ و توزیع به عهده سردبیر یا مدیر اجرایی خواهد بود.

ماده 14- 15 نسخه از هر مقاله چاپ شده همراه با یک جلد از شماره­ای که مقاله در آن چاپ شده است رایگان برای نویسنده مقاله ارسال می­گردد.

تبصره 1 - نسخ اضافی از مقالات چاپ شده در مجله منوط به پرداخت هزینه از طرف نویسنده است که باید در زمان تصحیح مقاله توسط نویسنده تقاضا شود.

ماده 15- هیئت تحریریه موظف است نهایت کوشش خود را در انتشار بموقع مجله،تماس با انجمنهای علمی به منظور مبادله نشریات و بالا بردن کیفیت علمی مجله به کار برند. هماهنگی کلیه این فعالیتها به عهده سردبیر مجله است.

فصل چهارم : امور مالی

ماده 16- چاپ و انتشار مجله با هزینه انجمن انجام می­گیرد.

تبصره 1 - برای انجام هزینههای ضروری مجله, تنخواهی از طرف هیئت مدیره در اختیار سردبیر قرار می­گیرد. سردبیر موظف است صورتحساب هزینه­ها را به خزانه­دار انجمن ارائه و تسویه حساب نماید.

ماده 17- بهای هر شماره مجله و وجه اشتراک سالیانه آن برای غیر اعضاء توسط هیئت مدیره تعیین می­شود و کلیه منافع حاصل از فروش آن به حساب انجمن واریز می­شود.

فصل پنجم : راههای تغییر آیین نامه

ماده 18- هرگونه تصمیم در موارد پیشبینی نشده و یا تغییر در این آیین­نامه منوط به پیشنهاد هیئت تحریریه و تصویب آن توسط هیئت مدیره است.

ماده 19- این آیین­نامه در 5 فصل،19ماده و 23تبصره در تاریخ 29/2/1384به تصویب هیئت مدیره انجمن آمار ایران رسید.
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 6585 بار   |   دفعات چاپ: 1376 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 290 بار   |   0 نظر