آیین نامه پژوهشنامه انجمن آمار ایران

 آیین نامه  پژوهشنامه انجمن آمار ایران


فصل اول : مقدمه
به منظور نیل به اهداف انجمن آمار ایران در جهت پیشبرد و ارتقاء امر پژوهشهای آماری در کشور, با اغتنام از فرصت اعلام سال 2000, به عنوان سال جهانی ریاضیات, انجمن آمار ایران نشریهای علمی - پژوهشی را با نام "پژوهشنامه انجمن آمار ایران" بنیان مینهد. عنوان انگلیسی این نشریه :Journal of Iranian Statistical Society است که به اختصار JISS نامیده خواهد شد.
 

در این آیین نامه منظور از شورای اجرایی و پژوهشنامه به ترتیب شورای اجرایی انجمن آمار ایران و پژوهشنامه انجمن آمار ایران است.

فصل دوم : مشخصات کلی

ماده 1 - پژوهشنامه، مجله علمی - پژوهشی انجمن آمار ایران است و به هیچ جمعیت, گروه سیاسی, سازمان و یا صنفی وابسته نیست.
 

ماده 2 - پژوهشنامه حاوی مقالات پژوهشی و مروری اصیل در کلیه زمینه های محض و کاربردی آمار و احتمال و رشته های وابسته است. 

ماده 3 - مقالات پژوهشنامه به زبان انگلیسی است. 

تبصره 1 - درج چکیده مقاله به زبان فارسی الزامی است. چنانچه نویسنده مقاله فارسی زبان نباشد, چکیده فارسی توسط سردبیر تهیه میشود.

ماده 4 - پژوهشنامه سالانه یک جلد و در دو شماره بهاره و پائیزه در قطع وزیری و در سطح کشور منتشر میشود. 

تبصره 1 - طریقه نگارش و ارسال مقالات, جای نوشتن نام هیئت تحریریه و نشانی آنها, رنگ و ظاهر جلد, نحوه شماره گذاری و مخفف نویسی روی جلد و بالای مقالات, جای قرار دادن نام نویسنده(گان) و نشانی آنها, چکیده مقالات و تاریخ دریافت و تجدیدنظر مقالات, تعداد صفحات و نحوه شماره گذاری آن, توسط هیئت تحریریه (که در فصل سوم تعریف خواهد شد) تعیین و تدوین میشود.

تبصره 2 - تعداد نسخه های هر شماره توسط شورای اجرایی تعیین میشود.

فصل سوم : سردبیر, هیئت تحریریه, مشاوران و وظایف آنها

ماده 5 - سردبیر پژوهشنامه برای مدت چهار سال انتخاب میشود.

تبصره 1 - اولین سردبیر پژوهشنامه توسط شورای اجرایی تعیین میشود.

تبصره 2 - حدود یکسال به پایان هر دوره سردبیری, هیئت تحریریه پژوهشنامه از بین خود یا اعضا ذیصلاح و پیوسته انجمن آمار ایران, افرادی را برای سردبیری دوره آینده پیشنهاد میکنند. هیئت تحریریه پس از مشورت و استماع نظرات و برنامه های نامزدهای احتمالی, دو نفر را به عنوان سردبیر پیشنهادی پژوهشنامه به شورای اجرایی معرفی میکنند تا از بین آنها یک نفر به عنوان سردبیر پژوهشنامه تعیین شود.
 

تبصره 3 - انتخاب مجدد سردبیر قبلی پژوهشنامه مانعی ندارد.

تبصره 4 - هرگاه سردبیر پژوهشنامه قبل از پایان دوره سردبیری به دلایلی کناره گیری کند, تا انتخاب سردبیر بعدی, شورای اجرایی یکی از اعضاء هیئت تحریریه را موقتا مسئول پژوهشنامه کرده و بیدرنگ مقدمات انتخاب سردبیر جدید را فراهم میکند. در صورت انتخاب مسئول موقت پژوهشنامه به سردبیری مدتی که وی مسئول موقت بوده جزو دوره چهارساله سردبیری او محسوب نمیشود.

ماده 6 - سردبیر میتواند یک نفر را به عنوان مدیر اجرایی پژوهشنامه با تایید شورای اجرایی انتخاب کند. 

ماده 7 - نخستین اعضا هیئت تحریریه پژوهشنامه را اولین سردبیر از بین پژوهشگران و محققین برجسته آماری کشور معرفی و شورای اجرایی انتخاب میکند. 

تبصره 1 - تعداد اعضاء هیئت تحریریه حداقل 7 نفر و حداکثر 11 نفر است.

تبصره 2 - سردبیر عضو هیئت تحریریه است.

تبصره 3 - عضویت در هیئت تحریریه افتخاری است و اعضاء حق هیچگونه استفاده از نام پژوهشنامه یا انجمن را در تبلیغات سیاسی ندارند.

تبصره 4 - حضور اعضاء هیئت تحریریه در جلساتی که به دعوت سردبیر درخواست تشکیل آن میشود الزامی است.

ماده 8 - شورای اجرایی به پیشنهاد هیئت تحریریه, میتواند هر عضو هیئت تحریریه پژوهشنامه را به یکی از دلایل زیر از عضویت هیئت تحریریه برکنار کند. 

الف)- عدول از مقررات این آیین نامه

ب)- عدم حضور در دو جلسه متوالی

ج)- عدم انجام وظایف محوله

تبصره 1 - فرصتهای مطالعاتی یا مسافرتهای کوتاه مدت موجب برکناری عضو نخواهد شد.

تبصره 2 - برکناری اعضاء هیئت تحریریه پژوهشنامه نباید در نشریات خبری اعلام گردد و فقط نام وی از فهرست هیئت تحریریه حذف میشود.

ماده 9- سردبیر میتواند به منظور ارتقاء کیفیت پژوهشنامه از مشاوران داخلی, ایرانیان صاحب نام خارج از کشور و افراد برجسته بین المللی در علم آمار برای ارزیابی و داوری مقالات استفاده نماید. 

تبصره 1 - انتخاب مشاوران به پیشنهاد سردبیر و تصویب شورای اجرایی است.

تبصره 2 - هیچ محدودیتی در تعداد اعضاء مشاوران پژوهشنامه وجود ندارد.

ماده 10 - دریافت مقالات تحقیقی از نویسنده(گان), صدور رسید به نویسنده, ارسال مقاله به دو داور متخصص و جمعبندی نظرات داوران به منظور بررسی در هیئت تحریریه از وظایف سردبیر است. 

تبصره 1 - سردبیر پژوهشنامه میتواند روند داوری هریک از مقالات را بعهده یکی از اعضاء هیئت تحریریه یا مشاوران واگذار کند. این فرد موظف است نتیجه داوری را به سردبیر ارسال کند.

ماده 11 - جلسات هیئت تحریریه با دعوت کتبی سردبیر هر سه ماه یکبار تشکیل میشود. 

تبصره 1 - جلسات با حضور حداقل (دوسوم) اعضاء رسمیت مییابد.

تبصره 2 - در صورت لزوم سردبیر میتواند از هیئت تحریریه برای تشکیل جلسات فوق العاده دعوت بعمل آورد.

تبصره 3 - تصمیمات هیئت تحریریه با اکثریت نسبی حاضران لازم الاجرا است.

تبصره 4 - چنانچه هیئت تحریریه قادر به جمعبندی نظرات داوران نباشد, مقاله به داور سومی ارسال میگردد و پس از دریافت نظر داور سوم, مجددا نظرات داوران در هیئت تحریریه طرح و تصمیم گیری میشود.

ماده 12 - هیچ مقاله تحقیقی یا مروری بدون داوری منتشر نخواهد شد و نام داوران محرمانه خواهد ماند. 

ماده 13 - پس از تشکیل هر جلسه از هیئت تحریریه, تصمیمات به صورت زیر اعلام میگردد. 

الف)- مقالات قبول شده توسط سردبیر یا مدیر اجرایی به نویسنده اعلام میگردد.

ب)- مقالاتی که احتیاج به بازنویسی دارند, موارد اشکال براساس نظرات داوران, بدون مشخص شدن نام آنان, تعیین شده و کتبا توسط سردبیر یا مدیر اجرایی به نویسنده اعلام میگردد.

ج)- اگر مقاله در شده باشد, دلایل باید در جلسه تهیه و مدون گردد و همراه با نظر داوران و بدون مشخص شدن نام آنان, کتبا توسط سردبیر یا مدیر اجرایی به نویسنده اعلام میگردد.

د)- کلیه مقالات مصوب برای یک جلد در اختیار سردبیر یا مدیر اجرایی قرار میگیرد وی پس از تهیه مقالات در چارچوب پژوهشنامه, مقاله ها را جهت اصلاح نهایی و بازبینی به نویسنده ارسال مینماید و به نویسنده 15 روز فرصت میدهد تا مقاله تایپ شده را تصحیح نموده و عودت دهد.

ه)- کلیه امور چاپ به عهده سردبیر یا مدیر اجرایی خواهد بود.

و)- توزیع پژوهشنامه آماده شده به عهده دبیرخانه انجمن است.

ماده 14 - 15 نسخه از هر مقاله چاپ شده همراه با یک جلد از شمارهای که مقاله در آن چاپ شده است مجانا برای نویسنده مقاله ارسال میگردد. 

تبصره 1 - نسخ اضافی از مقالات چاپ شده در پژوهشنامه منوط به پرداخت هزینه از طرف نویسنده است که باید قبل از چاپ مقاله از وی کسب نظر شود.

ماده 15 - هیئت تحریریه موظف است نهایت کوشش خود را در انتشار بموقع پژوهشنامه, تماس با انجمنهای علمی داخل و خارج به منظور مبادله نشریات و بالا بردن کیفیت علمی پژوهشنامه به کار برند. هماهنگی کلیه این فعالیتها به عهده سردبیر پژوهشنامه است. 

فصل چهارم : امور مالی

ماده 16 - چاپ و انتشار پژوهشنامه با هزینه انجمن انجام میگیرد.
 

تبصره 1 - برای انجام هزینه های ضروری پژوهشنامه, تنخواهی از طرف شورای اجرایی در اختیار سردبیر قرار میگیرد. سردبیر موظف است صورتحساب هزینه ها را به خزانه دار انجمن ارائه و تسویه حساب نماید.

ماده 17 - بهای هر شماره پژوهشنامه و وجه اشتراک سالیانه آن برای غیر اعضاء توسط شورای اجرایی تعیین میشود و کلیه منافع حاصل از فروش آن به حساب انجمن واریز میشود. 

فصل پنجم : راههای تغییر آیین نامه

ماده 18 - هرگونه تصمیم در موارد پیشبینی نشده و یا تغییر در آیین نامه منوط به پیشنهاد هیئت تحریریه و تصویب آن توسط شورای اجرایی است. این آیین نامه در 5 فصل, 18 ماده و 22 تبصره در تاریخ 1/11/77 به تصویب شورای اجرایی انجمن آمار ایران است.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 5585 بار   |   دفعات چاپ: 1162 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 254 بار   |   0 نظر