تقویم رویدادهای انجمن

: کمیسیون پیشبرد ریاضیات کشور و دانشگاه فرهنگیان --
پیام دعوت به جلسه مجمع عمومی --
بخشی از سخنرانی وبینار مهارت افزایی دوره کارشناسی آمار:پیشنهادها و تجربه‌ها ... --
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن آمار ایران --
بخشی از سخنرانی وبینار استفاده از روش‌های متن‌کاوی و یادگیری ماشین ... --
ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن --
فراخوان جایزه دکتر عمیدی --
مجله بررسی‌های آمار رسمی ایران --
فراخوان اعضای انجمن آمار ایران --
اطلاعیه اول برگزاری وبینارها انجمن آمار ایران --
نشریات انجمن